fbpx

1.יסוד איסור בשר וחלב

2.מהו גדי, מהו בישול ומהו חלב

3.מנהג אכילת מאכלי חלב בשבועות ודיני אכילת בשר אחרי חלב

4.דין המתנה בין בשר לחלב, טעמיו וגדריו

5.עוד דיני המתנה בין בשר לחלב

6.הפרדה בין בשר לחלב בשעת אכילה

7.הרחקות מתערובת בשר וחלב

8.איסור בשר וחלב משום איסור מראית עין

9.גדר ביטול ברוב

10.תערובת לח בלח

11.טעימת קפילא וגדר ביטול בשישים

12.דין ביטול בשישים

13.ספק חוסר ידיעה – סימן צח

14.כיצד משערים שישים כנגד איסור הבלוע בכלי

15.דבר הנותן טעם אף כשיש שיש שישים כנגדו

16.איסורים מבטלים זה את זה

17.מאכלים אסורים שאינם ראויים לאכילה

18.ג’לטין

19.המקור לכך דנותן טעם לפגם אינו אוסר

20.דיני בנתן טעם לפגם

21. טעם לפגם בכלים שאינם בני יומם

22. המשך דיני כלי שאינו בן יומו

23. ממתי מונים מעת לעת

24. יסודות הדין נט בר נט

25. הלכות נט בר נט

26. המתנה בין בשר לחלב כשאינו בעין

27.כלי בשרי שהודח ברותחים בכלי חלב

28. כלי בשרי שהודח ברותחים בכלי חלב – המשך

29. נט בר נט סימן צה סעיף ג סיכום

30. הגעלת כלים בשריים וחלביים ביחד כשנותן אפר לפגום

31. שימוש במדיח כלים לכלי בשרי ולכלי חלבי ביחד

32. הלכות בשר בחלב סימן צו

33. מדיני דבר חריף – סימן צו סעיף א

34. מדיני דבר חריף – סימן צו סעיף א – המשך

35. מחלוקת מגן אברהם ואבן העוזר בדבר חריף – דבר חריף שחתכו בסכין בשרי ואח”כ חלבי או פרווה

36. כוחו של דבר חריף שבלע להבליע טעמו בכלי

37. קרש חיתוך

38. חם מקצתו – חם כולו

39. חם מקצתו חם כולו ופעפוע

40-41. תחיבת כף חלבית בתבשיל בשרי ב פעמים

43. יורה דעה סימן צד סעיף ג,ד

43. יורה דעה סימן צד סעיף ה

44. מחלוקת טז ושך סימן צד סעיף ה

מופעל ע''י קרוב אליך - חסד לאברהם (ע''ר) | טלפון עתים לתורה: 058-5802288