בחדשי החורף אנו עסוקים בלימוד 15 סוגיות מרכזיות בהלכות ברכות הנהנין, לפי סדר פרק 'כיצד מברכין': מסכת ברכות פרק שישי דפים לה ע"א עד מה ע"א.

בכל חודש מקבלים הלומדים חוברת עם הסוגיות שתילמדנה באותו חודש.

בתחילת החוברת מודפסים כסדרם דפי הגמרא בהם מצויות הסוגיות שבחוברת.

בראש כל סוגיא ישנם שני עמודי עזר ללימוד:

בעמוד הימני הובאה סקירה קצרה של הנידונים (בגופן 'הדסה'), ובעמוד השמאלי הובאו שאלות הכוונה (בגופן 'דוד').

שאלות ההכוונה (בעמוד השמאלי) והמקורות המובאים בחוברת, סודרו והותאמו ללימוד עצמי בחברותות כהכנה לשיעור ולתוספת העמקה לאחריו, כדלהלן (שונה מעט בין סוגיא לסוגיא):

'הכנת הסוגיא' – מיועד ללימוד בחברותות בשעת הסדר, כשזמן הלימוד מוערך בכשעה עד שעה וחצי. בחלק זה נעסוק בדרך כלל בדברי הגמרא עצמה ובעניין המרכזי בו דנו המפרשים.

'עיון נוסף' – מיועד ללימוד נוסף של כשעתיים מעבר לזמן הלימוד הרגיל במרכזי הלימוד.

המעוניין בעזרה במציאת חברותא לחלק זה של הלימוד מוזמן לפנות לרכז או למוקד (אפשר גם חברותא טלפונית).

'העמקה ומחקר' – למרחיבים המעוניינים בפרטים רבים נוספים המסתעפים למעשה מהסוגיא.

בסוף כל סוגיא מופיעות שאלות לעזר בסיכום ובחזרה, וכן עמוד לכתיבה עצמית בשעת הלימוד או לסיכום.

בחלק מהחוברות בסופן מובאת סוגיא נוספת מפרקנו שאינה עוסקת בברכות הנהנין, הערוכה במתכונת הרגילה של 'עולמות'.

כאן באתר תוכלו למצוא מעבר לסוגיא עצמה, גם:

  • הצעה למבנה כללי של הסוגיא (כהכנה ללימוד או כסיכום),
  • הפניה לאתר 'עולמות' (olamot.net) למהלך מפורט של הסוגיא כפי שנערך על ידי 'עולמות' (בשם 'דפי הכנה').

בברכת לימוד טוב ומועיל!

צוות עיתים לתורה

נשמח לקבל משוב לגבי החוברת ובכל עניין: moked@itimlatora.co.il

איך לומדים עם חוברות הלימוד של עיתים לתורה?